Tarcza antykryzysowa - bezzwrotna pożyczka - Kancelaria Sieradz Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Szablewska-Gmerek
15724
post-template-default,single,single-post,postid-15724,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Tarcza antykryzysowa – bezzwrotna pożyczka

Tarcza antykryzysowa – bezzwrotna pożyczka

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r., ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), tzw. tarczy antykryzysowej, pragniemy poinformować o pożyczce z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

I. Dla kogo pożyczka z Funduszu Pracy?

Pożyczka jednorazowa z Funduszu Pracy udzielana jest mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie dwa następujące warunki:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)).

Mając na względzie powyższe, pożyczka nie może zostać udzielona przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników.

II. Kto udziela pożyczki?
Pożyczka udzielana jest przez Starostę na podstawie umowy zawartej z mikroprzedsiębiorcą.

III. Gdzie należy złożyć wniosek?
Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

IV. Co musi zawierać wniosek?

We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Przedmiotowe oświadczenie mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

V. Jaka jest kwota pożyczki oraz zasady jest spłaty?

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Natomiast okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

VI. Czy możliwe jest przedłużenie okres spłaty pożyczki?

Zasadą jest udzielenie pożyczki, której okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, aczkolwiek Rada Ministrów, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia może przedłużyć okres spłaty pożyczki przy uwzględnieniu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutków nimi wywołanych.

VII. Czy pożyczka może zostać umorzona?

Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia udzielania pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia, które składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W konsekwencji w celu umorzenia pożyczki konieczne jest:
1) złożenie wniosku do Starosty (Powiatowego Urzędu Pracy);
2) niezmniejszenie stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Wniosek o umorzenie pożyczki winien zostać złożony niezwłocznie po zawarciu umowy pożyczki ze Starostą.

VIII. Czy Starosta może dochodzić spłaty udzielonej pożyczki?

Starosta może dochodzić spłaty udzielonej pożyczki, jeżeli przedsiębiorca:
1) nie złożył wniosku o umorzenie pożyczki;
2) w okresie 3 miesięcy od dnia udzielania pożyczki zmniejszył stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji.

Autor: radca prawny Marcin Książyk

No Comments

Post A Comment

Kancelaria radcy prawnego Pani M. Szablewskiej - Gmerek w Sieradzu oferuje porady prawne w szerokim zakresie wszystkim zainteresowanym na obszarze Sieradza, Złoczewa, Błaszek, Zduńskiej Woli, Szadka, Łasku oraz innych okolicznych miejscowościach. Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie m.in. spraw spadkowych, ubezpieczeń społecznych, obsługi prawnej, prawa pracy, rozwodów, podatków. Oferta Radcy prawnego Pani Szablewskiej - Gmerek kierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i spółek prawa handlowego, w tym spółek kapitałowych. W internecie łatwo nas znaleźć po następujących frazach: radca prawny Sieradz, radcy prawni Sieradz, adwokat Sieradz, adwokaci Sieradz, podatki Sieradz, sprawy spadkowe Sieradz, ubezpieczenia społeczne Sieradz, prawnik Sieradz, rozwód Sieradz, kancelaria prawna Sieradz, prawo pracy Sieradz, obsługa prawna Sieradz, radca prawny Złoczew, radca prawny Zduńska Wola, radca prawny Błaszki, RODO Sieradz, szkolenia RODO Sieradz, dokumentacja RODO Sieradz.