Tarcza antykryzysowa - zmiany w umowach o udzielenie zamówienia publicznego - Kancelaria Sieradz Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Szablewska-Gmerek
15727
post-template-default,single,single-post,postid-15727,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Tarcza antykryzysowa – zmiany w umowach o udzielenie zamówienia publicznego

Tarcza antykryzysowa – zmiany w umowach o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiany w umowach zawartych w trybie zamówień publicznych w trakcie obowiązywania stanu epidemi COVID-19.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r., ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), pragniemy poinformować o zmianach dotyczących wprowadzenia zmian w umowach zawartych w trybie zamówień publicznych.

Wedle art. 15r ust. 1 ww. ustawy, na stronach umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ciąży nowy obowiązek polegający na niezwłocznym oraz wzajemnym informowaniu się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Przedmiotowy obowiązek ciąży zarówno na Zamawiającym, jak i Wykonawcy.
Ustawodawca wskazał przykładowe okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy:
1) nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) polecenia wydane przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2;
4) wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudność w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Strony umowy obowiązane są do przedstawienia oświadczeń lub informacji, które będą potwierdzały zaistnienie przedmiotowych okoliczności, gdyż dopiero ich wykazanie będzie mogło stanowić podstawę do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają na należyte wykonanie umowy.
Zamawiający po stwierdzeniu wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID19, które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy.
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może dotyczyć w szczególności:
1) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,
2) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmiany wynagrodzenia wykonawcy
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z art. 15r ust. 4 ww. ustawy, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.
Przedmiotowa ustawa wprowadziła też możliwość zmiany rygoru kar umownych oraz odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności. Strona zobowiązana jest do przedstawienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań w powyższym zakresie Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

Autor: radca prawny Marcin Książyk

No Comments

Post A Comment

Kancelaria radcy prawnego Pani M. Szablewskiej - Gmerek w Sieradzu oferuje porady prawne w szerokim zakresie wszystkim zainteresowanym na obszarze Sieradza, Złoczewa, Błaszek, Zduńskiej Woli, Szadka, Łasku oraz innych okolicznych miejscowościach. Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie m.in. spraw spadkowych, ubezpieczeń społecznych, obsługi prawnej, prawa pracy, rozwodów, podatków. Oferta Radcy prawnego Pani Szablewskiej - Gmerek kierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i spółek prawa handlowego, w tym spółek kapitałowych. W internecie łatwo nas znaleźć po następujących frazach: radca prawny Sieradz, radcy prawni Sieradz, adwokat Sieradz, adwokaci Sieradz, podatki Sieradz, sprawy spadkowe Sieradz, ubezpieczenia społeczne Sieradz, prawnik Sieradz, rozwód Sieradz, kancelaria prawna Sieradz, prawo pracy Sieradz, obsługa prawna Sieradz, radca prawny Złoczew, radca prawny Zduńska Wola, radca prawny Błaszki, RODO Sieradz, szkolenia RODO Sieradz, dokumentacja RODO Sieradz.