Tarcza antykryzysowa - pomoc dla przedsiębiorców z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Kancelaria Sieradz Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Szablewska-Gmerek
16170
post-template-default,single,single-post,postid-16170,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla przedsiębiorców z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla przedsiębiorców z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), pomoc dla Przedsiębiorców ze strony ZUS będzie polegać na udzieleniu ulgi w następującym zakresie:
1) o odroczenie terminu płatności składek – (wniosek RDU) – brak wówczas opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. dla wniosków złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu;
2) o świadczenie z tytułu przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19 osób prowadzących działalność gospodarczą – (wniosek RSP-D) i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (wniosek RSPC) – wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii;
3) o zwolnienie płatników składek z obowiązku płacenia składek ZUS (wniosek RDZ)– wniosek składany jest do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Prawo uzyskania zwolnienia ze składek przysługuje:
1) płatnikowi składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.;
2) płatnikowi składek, będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), opłacającemu składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
3) duchownemu będącemu płatnikiem składek.

Płatnika, o którym mowa w pkt 1, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.
Płatnika, o którym mowa w pkt 1, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji.

W załączeniu formularze wniosków, o których mowa wyżej.

Wniosek RDU_PAPIER_30.03.2020

Wniosek RDZ_PAPIER_31_03_2020

Wniosek RSP_C_PAPIER_31.03.2020

Wniosek RSP_D_PAPIER_31.03.2020

No Comments

Post A Comment

Kancelaria radcy prawnego Pani M. Szablewskiej - Gmerek w Sieradzu oferuje porady prawne w szerokim zakresie wszystkim zainteresowanym na obszarze Sieradza, Złoczewa, Błaszek, Zduńskiej Woli, Szadka, Łasku oraz innych okolicznych miejscowościach. Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie m.in. spraw spadkowych, ubezpieczeń społecznych, obsługi prawnej, prawa pracy, rozwodów, podatków. Oferta Radcy prawnego Pani Szablewskiej - Gmerek kierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i spółek prawa handlowego, w tym spółek kapitałowych. W internecie łatwo nas znaleźć po następujących frazach: radca prawny Sieradz, radcy prawni Sieradz, adwokat Sieradz, adwokaci Sieradz, podatki Sieradz, sprawy spadkowe Sieradz, ubezpieczenia społeczne Sieradz, prawnik Sieradz, rozwód Sieradz, kancelaria prawna Sieradz, prawo pracy Sieradz, obsługa prawna Sieradz, radca prawny Złoczew, radca prawny Zduńska Wola, radca prawny Błaszki, RODO Sieradz, szkolenia RODO Sieradz, dokumentacja RODO Sieradz.